airborne

airborne: in or carried by the air.

29 May 2019

The European Comission 2019 report on North Macedonia on Intelectual property law

As is tradition on this site below is the segment from the European Comission 2019 report on North Macedonia on Intelect...
19 Mar 2019

Член 17 од ЗСК останува на сила

Членот 17 од Законот за следење на комуникациите предивидува дека следењето на комуникациите може да се спроведува без ...
07 Dec 2018

Вовед во pxweb со R за пристап до податоците од Државен завод за статистика

Не знам колку се знае дека Државниот завод за статистика (ДЗС) нуди API за [пристап](http://www.stat.gov.mk/OtvoreniPoda...
25 Nov 2018

Ограничените можности на два дрона

Минатата седмица бевме информирани за намерата на Градот Скопје да ја продолжи борбата против загадувањето со дрон. Оваа...
16 Nov 2018

Незначителен ефект од автомобилските субвенции против аерозагадувањето

За поздравување се напорите на Владата на Република Македонија да се преземат мерки за борба против аерозагадувањето. Ме...